+380960040520
Прийом замовлень через сайт цілодобово

Умови користування

Якщо ви збираєтесь використовувати цей сайт, уважно вивчіть «Умови користування». Якщо ви не згодні з умовами або не ознайомились з ними, не використовуйте цей сайт.

Ви можете завантажувати, переглядати та вивчати матеріали розміщені на Сайті лише в особистих некомерційних цілях, а також за умови дотримання всіх авторських прав та прав власності, які містяться в будь-яких матеріалах та копіях Сайту. Власник сайту не дає згоди на зміну і використання в будь-яких комерційних, демонстраційних та публічних цілях інформації з Сайту.

Реєструючись на Сайті, ви приймаєте згоду надати інформацію про свої контактні дані та про себе. Ви самостійно несете відповідальність за безпеку ваших реєстраційних даних і за дії вчинені від імені ваших реєстраційних даних. У випадку втрати реєстраційних даних ви зобов’язуєтесь повідомити про це адміністратора Сайту для блокування. Зареєстрований користувач може самостійно безповоротно видалити всі свої персональні дані.

Послуги сайту і його власників та адміністраторів надаються тільки на підставі «Договір надання послуг». Послуги надають уповноважені представники ФОП Яковлев С.Ю. Сайт, його власники та адміністратори можуть вносити зміни в ціни, послуги, матеріали, сервіс та інформацію самостійно, в будь-який час без сповіщення відвідувачів, користувачів та клієнтів. Сайт, його власники та адміністратори не зобов’язуються оновлювати застарілі матеріали, розміщені на сайті. Сайт, його власники та адміністратори не несуть відповідальності за будь-яку матеріальну або моральну шкоду, яка виникла в наслідок використання, результатів використання або неможливості використання Сайту або послуг, які надає Сайт, його власниками та адміністраторами.

Відповідальність за будь-яку інформацію, розміщену відвідувачами або користувачами, Сайт, його власники та адміністратори не несуть. Будь-яке повідомлення, залишене відвідувачем або користувачем, Сайт може видалити на власний розсуд без поясненні причини. За будь-яку моральну або матеріальну шкоду, нанесену діями або повідомленнями користувачів чи відвідувачів, відповідальність несе автор дії або повідомлення.

Готовий фон може бути змінений у відповідності до вибраного вами розміру та пропорції. Ми докладаємо всіх можливих та необхідних зусиль для досягнення максимальної якості виконання робіт при виготовленні Вашого замовлення. Ми виходимо із загальноприйнятих нормативів і вимог по друку. “Колір, як на моніторі” або “колір, як колись десь надрукований” не приймається, як претензія. Будь-ласка, зверніть на це увагу.

Договор публичной оферты

Общие положения
1.1. Настоящая оферта, является официальным предложением Brightfotofon.com( ФОП Яковлев Сергей Юрьевич, 3329708819) , далее по тексту — «Продавец», заключить Договор купли-продажи товаров дистанционным способом, то есть через Интернет-магазин, далее по тексту — «Договор», и размещает Публичную оферту (предложение) на официальном интернет-сайте Продавца «https://brightfotofon.com (далее - «Интернет-сайт»).
1.2. Моментом полного и безусловного принятия Покупателем предложения Продавца (акцептом) заключить электронный договор купли-продажи товаров, считается факт оплаты Покупателем заказа на условиях настоящего Договора, в сроки и по ценам, указанным на Интернет-сайте Продавца.

Понятия и определения
2.1. В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины имеют следующие значения:
* «товар» - модели, аксессуары, комплектующие и сопроводительные предметы;
* «Интернет-магазин» - в соответствии с Законом Украины «об электронной коммерции», средство для представления или реализации товара, работы или услуги путем совершения электронной сделки.
* «Продавец» - компания, реализующая товары, представленные на Интернет-сайте.
* «Покупатель» - физическое лицо, заключившее с Продавцом Договор на условиях, изложенных ниже.
* «Заказ» - выбор отдельных позиций из перечня товаров, указанных Покупателем при размещении заказа и проведении оплаты.

Предмет Договора
3.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя Товар, а Покупатель обязуется оплатить и принять Товар на условиях данного Договора.
Настоящий Договор регулирует куплю-продажу товаров в Интернет-магазине, в том числе:
- добровольный выбор Покупателем товаров в Интернет-магазине;
- самостоятельное оформление Покупателем заказа в Интернет-магазине;
- оплата Покупателем заказа, оформленного в Интернет-магазине;
- обработка и доставка заказа Покупателю в собственность на условиях настоящего Договора.

Порядок оформления заказа
4.1. Покупатель имеет право оформить заказ на любой товар, представленный на Сайте Интернет-магазина и имеющийся в наличии.
4.2. Каждая позиция может быть представлена в заказе в любом количестве.
4.3. При отсутствии товара на складе, Менеджер компании обязан поставить Покупателя в известность (по телефону или через электронную почту).
4.4. При отсутствии товара Покупатель вправе заменить его товаром аналогичной модели, отказаться от данного товара, аннулировать заказ.

Порядок оплаты заказа
Через сервис liqpay либо на банковскую карту
5.1. Оплата осуществляется с помощью сервиса liqpay либо на банковскую карту.
5.2. При не поступлении денежных средств Интернет-магазин оставляет за собой право аннулировать заказ.

Условия доставки заказа
6.1. Доставка товаров, приобретенных в Интернет-магазине, осуществляется до складов транспортных компаний, где и производится выдача заказов.
6.2. Вместе с заказом Покупателю предоставляются документы согласно законодательства Украины.

Права и обязанности сторон:
7.1. Продавец имеет право:
- в одностороннем порядке приостановить оказание услуг по настоящему договору в случае нарушения Покупателем условий настоящего договора.
7.2. Покупатель обязан:
- своевременно оплатить и получить заказ на условиях настоящего договора.
7.3. Покупатель имеет право:
- оформить заказ в Интернет-магазине;
- оформить электронный договор;
- требовать от Продавца исполнения условий настоящего Договора.

Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего договора в порядке, предусмотренном этим договором и действующим законодательством Украины.
8.2. Продавец не несет ответственности за:
- измененный производителем внешний вид Товара;
- за незначительное несоответствие цветовой гаммы товара, что может отличаться от оригинала товара исключительно из-за разной цветовой передачи мониторов персональных компьютеров отдельных моделей;
- за содержание и правдивость информации, предоставляемой Покупателем при оформлении заказа;
- за задержку и перебои в предоставлении Услуг (обработки заказа и доставке товара), которые происходят по причинам, находящимся вне сферы его контроля;
- за противоправные незаконные действия, осуществленные Покупателем с помощью данного доступа к сети Интернет;
- за передачу Покупателем своих сетевых идентификаторов - IP, MAC-адреса, логина и пароля третьим лицам;
8.3. Покупатель, используя предоставленный ему доступ к сети Интернет, самостоятельно несет ответственность за вред, причиненный его действиями (лично, даже если под его логином находилось другое лицо) лицам или их имуществу, юридическим лицам, государству или моральным принципам моральности.
8.4. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, стороны освобождаются от выполнения условий этого договору. Под обстоятельствами непреодолимой силы для целей настоящего договора понимаются события, имеющие чрезвычайный, непредвиденный характер, которые исключают или объективно мешают исполнению настоящего договора, наступление которых Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными способами.
8.5. Стороны прикладывают максимум усилий для решения любых разногласий исключительно путем переговоров.

Другие условия
9.1. Интернет-магазин оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящий договор при условии предварительной публикации его на сайте https://brightfotofon.com
9.2. Интернет-магазин создан для организации дистанционного способа продажи товаров через Интернет.
9.3. Покупатель несет ответственность за достоверность указанной при оформлении заказа информации. При этом, при осуществлении акцепта (оформлении заказа и последующей оплаты товара) Покупатель предоставляет Продавцу свое безоговорочное согласие на сбор, обработку, хранение, использование своих персональных данных, в понимании ЗУ «О защите персональных данных».
9.4. Оплата Покупателем оформленного в Интернет-магазине заказа означает полное согласие Покупателя с условиями договора купли-продажи (публичной оферты)
9.5. Фактической датой электронного соглашения между сторонами есть дата принятия условий, в соответствии со ст. 11 Закона Украины «Об электронной коммерции»
9.6. Использование ресурса Интернет-магазина для предварительного просмотра товара, а также для оформления заказа для Покупателя есть бесплатным.
9.7. Информация, предоставляемая Покупателем является конфиденциальной. Интернет-магазин использует информацию о Покупателе исключительно в целях обработки заказа, отправления уведомлений Покупателю, доставки товара, осуществления взаиморасчетов и др.

Порядок возврата товара надлежащего качества
10.1. Возврат товара в Интернет-магазин производится согласно действующего законодательства Украины.
10.2. Возврат товара в Интернет-магазин производится за счет Покупателя.
10.3. При возврате Покупателем товара надлежащего качества, Интернет-магазин возвращает ему уплаченную за товар денежную сумму по факту возврата товара за вычетом компенсации расходов Интернет-магазина связанных с доставкой товара Покупателю.

Срок действия договора
11.1.Электронный договор считается заключенным с момента получения лицом направившим предложение заключить такой договор, ответа о принятии этого предложения в порядке, определенном частью шестой статьи 11 Закона Украины "Об электронной коммерции".
11.2. До окончания срока действия этот Договор может быть расторгнут по взаимному согласию сторон до момента фактической доставки товара, путем возврата денежных средств
11.3. Стороны имеют право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, в случае невыполнения одной из сторон условий настоящего Договора и в случаях предусмотренных действующим законодательством Украины.
Обращаем ваше внимание, что интернет-магазин «Brightfotofon.com» на официальном интернет-сайте https://brightfotofon.com, имеет право, в соответствии с законодательством Украины, предоставлять право пользования интернет платформой ФЛП и юридическим лицам для реализации товара.